Gmina Miejska Giżycko – „Wczesna, wielospecjalistyczna, skoordynowana pomoc dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie” 2019

Gmina Miejska Giżycko Herb

W okresie od 01 czerwca do 31 grudnia 2019 roku giżyckie Koło PSONI realizuje projekt pn. „Wczesna, wielospecjalistyczna, skoordynowana pomoc dziecku                                              z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie”.

Grupą docelową projektu są dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością do 10 roku życia, zamieszkałe w Giżycku.

Prowadzona w projekcie wczesna, wielospecjalistyczna i skoordynowana pomoc obejmuje:

  • wielospecjalistyczną, kompleksową ocenę rozwoju dziecka (lekarską, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, ruchową),
  • opracowanie i wdrożenie podczas indywidualnych i grupowych terapii i rehabilitacji wieloprofilowego programu usprawniania rozwoju dziecka,
  • obserwowanie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowywanie programów terapeutycznych do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka,
  • wspieranie rodziny (dostarczanie informacji o uprawnieniach i możliwych formach pomocy, prowadzenie instruktaży).

Realizowane formy pomocy rodzinie:

  • wsparcie psychiczne, w szczególnych przypadkach specjalistyczna pomoc psychoterapeutyczna lub psychiatryczna,
  • informacja udzielana przez specjalistów nt. możliwych form pomocy,
  • instruktaż umożliwiający nabywanie i podnoszenie umiejętności rodziców w zakresie pozycjonowania, usprawniania dziecka w warunkach domowych,
  • poradnictwo rodzinne, prawne.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Giżycko