„TSR-Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach-w pracy z osobą niepełnosprawną i rodziną”

          Termin:  –15-16 lutego i 1-2 marca 2019r.

Czas trwania : 30 godzin dydaktycznych. Rozpoczęcie w piątek 15 lutego o godz. 14.15

Koszt : 500 zł / 1 osoby,

Miejsce zajęć –Giżycko, ul. Moniuszki  24 (Szklanka).

Sposób zgłaszania uczestnictwa:

Osobiście: lista znajduje się u Lucyny Patejko,

Telefoniczne: 506683258;   696957604

Wpłata na konto:  54124057871111001026400353

 

Prowadzące:

 

mgr Bernadeta Jabłońska – pedagog, socjoterapeuta, specjalista terapii psychoseksualnej, terapeuta rodzinny, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje edukatorskie, uprawnienia trenerskie, certyfikowany instruktor metody komunikacji M. Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wykłady na Studiach Podyplomowych), zaprzysiężona biegła sądowa z zakresu przestępstw seksualnych Sądu Okręgowego w Olsztynie do 2014 roku, wieloletni nauczyciel-konsultant w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, aktualnie dyrektor Ośrodka Konsultacyjno-Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olsztynie, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy (stała współpraca z wieloma instytucjami – ROPS Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Sąd Okręgowy, MOPS-y, PCPR-y, Domy Dziecka oraz placówki oświatowe – szkoły, przedszkola, szkoły specjalne), ukończone formy doskonalenia z zakresu terapii dzieci i młodzieży: Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I-II stopień) i Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

 

mgr Magdalena Ługowska – magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, etnolog, pedagog, ukończyła m.in. kursy: TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz CBT, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów dla kadr psychologiczno-pedagogicznych, w tym szkoleń z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i TSR oraz mediacji konfliktów. Posiada doświadczenie zawodowe w międzynarodowych firmach, w których posługiwała się językiem angielskim (np. BUPA Ireland/Quinn Healthcare i Laureate International Universities/Online Interactive Education). W Ośrodku prowadzi konsultacje psychologiczne i szkolenia.

Treści programowe:

 

 1. Autoprezentacja (mocne strony, atuty, zasoby, uzdolnienia, pozytywne cechy, zainteresowania, pasje, hobby).
 2. Podstawy terapii krótkoterminowej TSR jako metody wspomagania w radzeniu sobie z problemami (od rozwiązywania problemów do budowania rozwiązań).
 3. Odkrywanie, wydobywanie, uświadamianie, wzmacnianie mocnych stron i sukcesów wychowanków – praca na zasobach.
 4. Komplementowanie – jako technika terapeutyczna (komplementy bezpośrednie, pośrednie i praca na autokomplementach).
 5. Formowanie celów (co wychowanek/podopieczny/rodzic chce osiągnąć, w jakim kierunku podąża).
 6. Tworzenie obrazu małej zmiany i kroków w kierunku realizacji zmian.
 7. Odkrywanie, wzmacnianie i mierzenie postępów wychowanka (technika skalowania).
 8. „Pytania o radzenie sobie” (poszukiwanie i praca na „wyjątkach”), przydatne umiejętności językowe).
 9. Reframing – przeformułowanie negatywnych sądów; skalowanie osiągnięć.
 10. „Pytanie o cud” jako technika wizualizacji preferowanej przyszłości.
 11. Poszukiwanie i tworzenie rozwiązań (jak to osiągnąć, dzięki czemu).
 12. Rozwijanie umiejętności głębokiego słuchania i „podążania za klientem”.
 13. Diagnoza (rodzaje diagnoz wg TSR: diagnoza zasobów, diagnoza potrzeb, diagnoza relacyjna, diagnoza strategii/graficzna, analiza przypadku, itp.).
 14. Metodyka pracy z rodzicami wg TSR.

Cele warsztatów:

 

 1. rozwijanie umiejętności wychowawczo-terapeutycznych przydatnych w budowaniu relacji terapeuta/wychowawca/opiekun – podopieczny oraz nauka strategii rozwiązywania problemów wychowawczych;
 2. pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu zasad oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych (planowanie i nawiązywanie efektywnej współpracy z podopiecznym i rodzicem);
 3. pogłębianie świadomości i refleksji na temat stosowanych oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych;
 4. uwrażliwienie na rolę pozytywnego języka w procesie terapeutycznym i komplementowanie wzmacniające motywację;
 5. nauka technik terapeutycznych skoncentrowanych na zasobach i na rozwiązaniach;
 6. podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych (modyfikowanie niepożądanych zachowań podopiecznych).

 

 

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończonej formie doskonalenia zawodowego.