Wybór audytora projektu PFRON „Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych III”

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku informuje, iż dokonano wyboru audytora w celu przeprowadzenia audytu projektu PFRON „Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych III” umowy ZZO/0000220/14D.z dnia 15maja 2019r

Wyboru dokonano spośród 6 nadesłanych ofert cenowych .

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Usługi Audytorskie i Księgowe Karolina Gałgowska Olecko która opiewa na kwotę 3400,00 brutto (słownie: trzy tysiące czterysta 0/00zł )

Ogłoszenie do pobrania