Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych III – 01.04.2019 – 31.03.2022

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

„ Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych III”

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2019 r. –  31 marca 2022 r.:

I okres finansowania – 01 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2020 r.

II okres finansowania – 01 kwietnia 2020 r. – 31 marca 2021 r.

III okres finansowania – 01 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.

 

Miejsce realizacji projektu:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

11 – 500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 15

 

Harmonogram realizacji projektu:

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez cały okres realizacji projektu.
 2. W projekcie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby niepełnosprawne do 25 r.ż.
 3. Uczestnik projektu musi:
 • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe/wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności lub też aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
 • mieszkać na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
 • korzystać z usług świadczonych w placówkach PSONI Koło w Giżycku.

Rekrutacja polega na:

 1. sporządzeniu kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności,
 2. podpisaniu przez uczestnika zadania, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodziców, zgody na przetwarzanie i udostępnianie PFRON danych osobowych,
 3. podpisaniu przez uczestnika projektu, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodziców, oświadczenia o udziale w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON.

Członkowie zespołu projektowego przeprowadzają diagnozę każdego uczestnika w celu określenia deficytów/braków w posiadanych kompetencjach społecznych i interpersonalnych oraz umiejętnościach samoobsługi i adaptacji.

Po zakończeniu procesu diagnostycznego, na podstawie celów szczegółowych wyznaczonych przez specjalistów prowadzących określone formy wsparcia, wyznaczany jest cel główny rehabilitacji każdego z uczestników.

Osoby, u których podczas prowadzonego procesu diagnostycznego zostaną stwierdzone braki lub deficyty niezwiązane z realizowanym projektem (formy wsparcia zaplanowane w projekcie nie przyczynią się do ich usunięcia, lub też uzyskanie poprawy w funkcjonowaniu tych osób nie przyczyni się do osiągnięcia celu projektu) zostaną pozbawione możliwości wzięcia udziału w projekcie.

 

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

Osoby niepełnosprawne biorące udział w zadaniu mają możliwość uczestniczenia w indywidualnych i grupowych formach wsparcia.

W ramach indywidualnych form wsparcia prowadzone są:

 • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie pedagogiczne,
 • trening funkcjonalny,
 • socjoterapia,
 • warsztaty umuzykalniające

W ramach grupowych form wsparcia prowadzone są:

 • warsztaty stymulujące rozwój psychospełeczny,
 • warsztaty percepcyjno – motoryczne,
 • trening czynności życia codziennego (praca metodą M. Montessori)

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Liczba miejsc ograniczona

 

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26

 

 Aktualności:

 

W II okresie finansowania, obejmującym okres od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., w projekcie uczestniczyło 195 osób niepełnosprawnych będących pod opieką placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Giżycku.

Realizowane były wszystkie zaplanowane we wniosku formy wsparcia:

 • socjoterapia – objęto wsparciem 61 osób, udzielono 1272 h wsparcia
 • trening funkcjonalny – objęto wsparciem 106 osób, udzielono 3178 h wsparcia
 • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego – objęto wsparciem 80 osób, udzielono 2431 h wsparcia
 • wsparcie psychologiczne – objęto wsparciem 64 osoby, udzielono 1549 h wsparcia
 • wsparcie pedagogiczne – objęto wsparciem 77 osób, udzielono 1860 h wsparcia
 • trening czynności życia codziennego – objęto wsparciem 12 osób, udzielono 720 h wsparcia
 • warsztaty stymulujące rozwój psychospołeczny – objęto wsparciem 8 osób, udzielono 720 h wsparcia
 • warsztaty percepcyjno – motoryczne – objęto wsparciem 12 osób, udzielono 720 h wsparcia
 • warsztaty umuzykalniające – objęto wsparciem 25 osób, udzielono 480 h wsparcia

 

Już 01 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się kolejny okres realizacji projektu.

 


 

01 kwietnia 2020 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku rozpoczęło II okres realizacji projektu.

Do 31 sierpnia 2020 r. ze wsparcia oferowanego w projekcie skorzystało 169 osób niepełnosprawnych korzystających z usług placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Wszystkie te osoby zamieszkują teren województwa warmińsko – mazurskiego.

Do końca sierpnia 2020 r. dwie osoby osiągnęły zaplanowany dla nich cel terapii i zakończyły udział w projekcie.

W okresie 01.04 – 31.08.2020 r. realizowane były wszystkie zaplanowane w projekcie formy wsparcia:

 • socjoterapia – objęto wsparciem 52 osoby, udzielono 436 h wsparcia,
 • trening funkcjonalny – objęto wsparciem 90 osób, udzielono 930 h wsparcia,
 • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego – objęto wsparciem 63 osoby, udzielono 740 h wsparcia,
 • wsparcie psychologiczne – objęto wsparciem 56 osób, udzielono 675 h wsparcia,
 • wsparcie pedagogiczne – objęto wsparciem 62 osoby, udzielono 751 h wsparcia,
 • trening czynności życia codziennego – objęto wsparciem 8 osób, udzielono 198 h wsparcia,
 • warsztaty stymulujące rozwój psychospołeczny – objęto wsparciem 8 osób, udzielono 198 h wsparcia,
 • warsztaty percepcyjno – motoryczne – objęto wsparciem 11 osób, udzielono 234 h wsparcia,
 • warsztaty umuzykalniające – objęto wsparciem 21 osób, udzielono 183 h wsparcia.

W I okresie finansowania, obejmującym okres od 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., w projekcie uczestniczyło 195 osób niepełnosprawnych będących pod opieką placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Giżycku.

Realizowane były wszystkie zaplanowane we wniosku formy wsparcia:

 • socjoterapia – objęto wsparciem 58 osób, udzielono 1140 h wsparcia,
 • trening funkcjonalny – objęto wsparciem 115 osób, udzielono 3774 h wsparcia,
 • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego – objęto wsparciem 63 osoby, udzielono 1848 h wsparcia,
 • wsparcie psychologiczne – objęto wsparciem 77 osób, udzielono 2280 h wsparcia,
 • wsparcie pedagogiczne – objęto wsparciem 67 osób, udzielono 1320 h wsparcia,
 • trening czynności życia codziennego – objęto wsparciem 17 osób, udzielono 720 h wsparcia,
 • warsztaty stymulujące rozwój psychospołeczny – objęto wsparciem 11 osób, udzielono 720 h wsparcia,
 • warsztaty percepcyjno – motoryczne – objęto wsparciem 13 osób, udzielono 720 h wsparcia,
 • warsztaty umuzykalniające – objęto wsparciem 14 osób, udzielono 240 h wsparcia.

W październiku 2019 r. zakończyła się rekrutacja uczestników do udziału w projekcie.

W okresie od 01 września do 31 grudnia 2019 r. w projekcie uczestniczyło 187 osób niepełnosprawnych będących pod opieką placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Giżycku.

W sumie, od 01 kwietnia 2019 r. ze wsparcia oferowanego w projekcie skorzystało 195 osób.

 

Realizowane były wszystkie zaplanowane we wniosku formy wsparcia (dane za okres 01.04 – 31.12.2019 r.):

 • socjoterapia – objęto wsparciem 58 osób, udzielono 885 h wsparcia,
 • trening funkcjonalny – objęto wsparciem 113 osób, udzielono 2756 h wsparcia,
 • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego – objęto wsparciem 63 osoby, udzielono 1407 h wsparcia,
 • wsparcie psychologiczne – objęto wsparciem 72 osoby, udzielono 1610 h wsparcia,
 • wsparcie pedagogiczne – objęto wsparciem 63 osoby, udzielono 995 h wsparcia,
 • trening czynności życia codziennego – objęto wsparciem 16 osób, udzielono 549 h wsparcia,
 • warsztaty stymulujące rozwój psychospołeczny – objęto wsparciem 11 osób, udzielono 567 h wsparcia,
 • warsztaty percepcyjno – motoryczne – objęto wsparciem 13 osób, udzielono 558 h wsparcia,
 • warsztaty umuzykalniające – objęto wsparciem 14 osób, udzielono 201 h wsparcia.

 

W okresie od 01 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r. w projekcie uczestniczyło 180 osób (56 K i 124 M) niepełnosprawnych korzystających z usług prowadzonych przez PSONI Koło w Giżycku.

 

Realizowane były wszystkie zaplanowane we wniosku formy wsparcia:

 • socjoterapia – objęto wsparciem 46 osób, udzielono 487 h wsparcia,
 • trening funkcjonalny – objęto wsparciem 108 osób, udzielono 1472 h wsparcia,
 • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego – objęto wsparciem 55 osób, udzielono 750 h wsparcia,
 • wsparcie psychologiczne – objęto wsparciem 61 osób, udzielono 922 h wsparcia,
 • wsparcie pedagogiczne – objęto wsparciem 41 osób, udzielono 523 h wsparcia,
 • trening czynności życia codziennego – objęto wsparciem 14 osób, udzielono 279 h wsparcia,
 • warsztaty stymulujące rozwój psychospołeczny – objęto wsparciem 11 osób, udzielono 261 h wsparcia,
 • warsztaty percepcyjno – motoryczne – objęto wsparciem 13 osób, udzielono 252 h wsparcia,
 • warsztaty umuzykalniające – objęto wsparciem 10 osób, udzielono 128 h wsparcia.