Powiat Giżycki – „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” 2021

Powiat Giżycko Herb

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Giżyckiego, już po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”. Najmłodsi mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z: – specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarze specjaliści: psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej, – wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, – rehabilitacji ruchowej. Od początku realizacji projektu, tj. od 15.02.2021 r. do 31.08.2021 r. zrealizowano następującą liczbę wizyt/konsultacji: – lekarz rehabilitacji medycznej – 81 wizyt (40 wizyt diagnostycznych oraz 41 wizyt monitorujących postępy w terapii), w których uczestniczyły 73 osoby, – lekarz psychiatra – 61 wizyt (37 wizyt diagnostycznych oraz 24 wizyty konsultacyjne), w których uczestniczyło 49 osób, – pedagog specjalny – 198 wizyt / 29 osób, – fizjoterapeuta – 67 wizyt /  30 osób, – logopeda – 101 wizyt / 41 osób, – psycholog – 125 wizyt / 39 osób. W zależności od potrzeb i predyspozycji rozwojowych dzieci: – terapie logopedyczne obejmują m.in.: diagnozę logopedyczną, masaże logopedyczne, ćwiczenia artykulacyjne, słownikowe, stymulację mowy werbalnej, korekcję głosek nieprawidłowo realizowanych, ćwiczenia percepcji słuchowej, trening jedzenia, elementy metody werbo- tonalnej, elementy logorytmiki, – terapie pedagogiczne obejmują m.in.: diagnozę pedagogiczną, stymulację rozwoju poznawczego, ćwiczenie koncentracji uwagi, ćwiczenie myślenia logicznego, wyciszanie zachowań trudnych, ćwiczenia i zabawy naśladowcze, zabawy tematyczne, trening umiejętności społecznych, – terapie psychologiczne obejmują m.in.: obserwację rozwoju psychoruchowego dziecka, wydłużanie czasu koncentracji uwagi, stymulację sfery emocjonalnej i poznawczej, rozmowy terapeutyczne, wyciszanie zachowań trudnych, – rehabilitacja ruchowa obejmuje m.in.: obserwację i ocenę rozwoju dziecka, masaż ręczny, ćwiczenia metodą NDT- Bobath, ćwiczenia metoda PNF. Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych. W okresie od 15.02.2021 r. do 31.08.2021 r. z usług świadczonych w projekcie skorzystało 213 najmłodszych mieszkańców naszego Powiatu.   Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2021 r.   Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego


Od 15 lutego 2021 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.   Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

  Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.   Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2021 r.   Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26  

Zadanie współfinansowane przez Powiat Giżycki

    POWIAT GIŻYCKI         Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt. „KOMPLEKSOWE WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI ORAZ ICH RODZIN”.   Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt/konsultacji u lekarzy specjalizacji: psychiatrii, rehabilitacji medycznej. Ponadto mogą uczestniczyć w terapiach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i  rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku. Realizowane w projekcie formy pomocy skierowane do rodziców lub opiekunów: wsparcie psychiczne, poradnictwo, informacja udzielana przez specjalistów nt. uprawnień i możliwych form pomocy, instruktaż umożliwiający nabywanie i podnoszenie umiejętności rodziców w zakresie pozycjonowania, usprawniania dziecka w warunkach domowych.   Okres realizacji zadania: 15 lutego – 15 grudnia 2021 r.