Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych IV – 01.04.2022 – 31.03.2025

 


Okres realizacji projektu:

01 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2025 r.:

 • I okres finansowania – 01 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2023 r.
 • II okres finansowania – 01 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2024 r.
 • III okres finansowania – 01 kwietnia 2024 r. – 31 marca 2025 r.

Miejsce realizacji projektu:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku
11 – 500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 15


Harmonogram realizacji projektu:

Harmonogram - Kompleksowa rehabilitacja 2022-2025 | PSONI Giżycko

Warunki rekrutacji do projektu:

Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez cały okres realizacji projektu. W projekcie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby niepełnosprawne do 25 r.ż.

Uczestnik projektu musi:

 • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe/wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności lub też aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
 • mieszkać na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
 • korzystać z usług świadczonych w placówkach PSONI Koło w Giżycku.

Rekrutacja polega na:

 • sporządzeniu kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności,
 • podpisaniu przez uczestnika zadania, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodziców, zgody na przetwarzanie i udostępnianie PFRON danych osobowych,
 • podpisaniu przez uczestnika projektu, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodziców, oświadczenia o udziale w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON.

Członkowie zespołu projektowego przeprowadzają diagnozę każdego uczestnika w celu określenia deficytów/braków w posiadanych kompetencjach społecznych i interpersonalnych oraz umiejętnościach samoobsługi i adaptacji.

Po zakończeniu procesu diagnostycznego, na podstawie celów szczegółowych wyznaczonych przez specjalistów prowadzących określone formy wsparcia, wyznaczany jest cel główny rehabilitacji każdego z uczestników.

Osoby, u których podczas prowadzonego procesu diagnostycznego zostaną stwierdzone braki lub deficyty niezwiązane z realizowanym projektem (formy wsparcia zaplanowane w projekcie nie przyczynią się do ich usunięcia, lub też uzyskanie poprawy w funkcjonowaniu tych osób nie przyczyni się do osiągnięcia celu projektu) zostaną pozbawione możliwości wzięcia udziału w projekcie.


Formy wsparcia realizowane w projekcie:

Osoby niepełnosprawne biorące udział w zadaniu mają możliwość uczestniczenia w indywidualnych i
grupowych formach wsparcia. W ramach indywidualnych form wsparcia prowadzone są:

 • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie pedagogiczne,
 • trening funkcjonalny,
 • socjoterapia,
 • warsztaty umuzykalniające

W ramach grupowych form wsparcia prowadzone są:

 • warsztaty stymulujące rozwój poznawczy (praca metodą M. Montessori),
 • warsztaty percepcyjno – motoryczne,
 • trening czynności życia codziennego (praca metodą M. Montessori)

Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu: Katarzyna Marcisz, tel. 87/734-13-26


Aktualności:

W okresie 01.09 – 31.12.2022 roku w projekcie uczestniczyły 194 osoby z niepełnosprawnościami. Od początku realizacji projektu, tj. 01.04.2022 r. do udziału w projekcie zakwalifikowano 210 osób z niepełnosprawnościami.

W okresie 01.09 – 31.12.2022 r. 9 osób zakończyło udział w projekcie (rozwinęły kompetencje lub nabyły umiejętności określone dla nich indywidualnie jako cel działań rehabilitacyjnych w IPD).

Realizowane były wszystkie zaplanowane we wniosku formy wsparcia:

 • socjoterapia – objęto wsparciem 54 osoby, udzielono 375 h wsparcia,
 • trening funkcjonalny – objęto wsparciem 113 osób, udzielono 1306 h wsparcia,
 • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego – objęto wsparciem 94 osoby, udzielono 867 h wsparcia,
 • wsparcie psychologiczne – objęto wsparciem 70 osób, udzielono 689 h wsparcia,
 • wsparcie pedagogiczne – objęto wsparciem 93 osoby, udzielono 681 h wsparcia,
 • warsztaty umuzykalniające – objęto wsparciem 25 osób, udzielono 157 h wsparcia,
 • trening czynności życia codziennego – objęto wsparciem 12 osób, udzielono 136 h wsparcia,
 • warsztaty stymulujące rozwój poznawczy – objęto wsparciem 13 osób, udzielono 603 h wsparcia,
 • warsztaty percepcyjno – motoryczne – objęto wsparciem 14 osób, udzielono 279 h wsparcia.

—————————————————————————————————————–

01 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się realizacja 3-letniego projektu pn. „Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych IV”.

Do 31 sierpnia 2022 r. ze wsparcia oferowanego w projekcie skorzystało 197 osób niepełnosprawnych.

Wszystkie te osoby zamieszkują teren województwa warmińsko – mazurskiego.

Realizowane były wszystkie zaplanowane we wniosku formy wsparcia i tak:

 • socjoterapia – objęto wsparciem 54 osoby, udzielono 509 h wsparcia,
 • trening funkcjonalny – objęto wsparciem 113 osób, udzielono 1426 h wsparcia,
 • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego – objęto wsparciem 83 osoby, udzielono 1027 h wsparcia,
 • wsparcie psychologiczne – objęto wsparciem 61 osób, udzielono 722 h wsparcia,
 • wsparcie pedagogiczne – objęto wsparciem 81 osób, udzielono 786 h wsparcia,
 • warsztaty umuzykalniające – objęto wsparciem 22 osoby, udzielono 231 h wsparcia,
 • trening czynności życia codziennego – objęto wsparciem 13 osób, udzielono 96 h wsparcia,
 • warsztaty stymulujące rozwój poznawczy – objęto wsparciem 13 osób, udzielono 432 h wsparcia,
 • warsztaty percepcyjno – motoryczne – objęto wsparciem 15 osób, udzielono 270 h wsparcia.
PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych