Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023.

Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Giżycku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego za rok 2022 i 2023 .
l. W odpowiedzi na ogłoszone zapytania ofertowe zostały złożone 3 oferty.
2. Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o kryteria określone w zapytaniu Ofertowym.
3.W przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez Rach-Mistrz Biuro biegłego rewidenta Alicja Saładonis 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 85C/17

Powyżsa oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Wybrany wykonawca zaproponował kwotę netto 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych )plus podatek VAT za wykonanie usługi w zapytaniu cenowym na rok
2022 i 2023.