Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu II – 01.04.2024 – 31.03.2027

Okres realizacji projektu:

Od 01 kwietnia 2024 do 31 marca 2027

 • I okres finansowania 04.2024 – 31.03.2025
 • – II okres finansowania 01.04.2025 – 31.03.2026
 • -III okres finansowania 01.04.2026 – 31.03.2027

Miejsce realizacji projektu:

     Mieszkanie Wspomagane w Giżycku 11- 500 Giżycko, Sikorskiego 18/13

 Harmonogram realizacji projektu:

 I okres finansowania 01.04.2024 – 31.03.2025

 II okres finansowania 01.04.2025 – 31.03.2026

 III okres finansowania 01.04.2026 – 31.03.2027

 Warunki rekrutacji do projektu:

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych w Giżycku przy ul. Sikorskiego 18. W związku z tym, iż grupa docelowa jest już zidentyfikowana (stała grupa uczestniczek objęta codziennym wsparciem placówki) ich kwalifikacja do projektu nastąpi w automatyczny sposób .

Proces rekrutacji będzie polegał na :

 • skompletowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej – oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie danych osobowych PFRON oraz oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku w celach sprawozdawczych związanych z realizowanym projektem.
 • Dokumentację projektu będą stanowiły także aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mieszkanek oraz opracowane Indywidualne Plany Działań.

Uczestnicy projektu :

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe/wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności lub też aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
 • mieszkają  na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
 • korzystają z usług świadczonych w placówkach PSONI Koło w Giżycku.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

Osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie  mają możliwość uczestniczenia wyłącznie w grupowych formach wsparcia.

W ramach grupowych form wsparcia prowadzone są:

 • trening samodzielności i zaradności życiowej, w tym trening czystości i higieny
 • trening organizowania czasu wolnego
 • trening wspierający rozwój osobisty i porozumiewanie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku (PSONI Koło w Giżycku) z siedzibą w: 11 – 500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 15, tel. 87/734-13-26; e-mail: gizycko@psouu.org.pl ;
 2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z  siedzibą w: 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13;
 3. Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku jest Pan Radosław Szymaszek, e-mail: it@cbi24.pl ;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 5. przez PSONI Koło w Giżycku:
 • w celu realizacji umowy zawartej z PFRON na realizację zadania pn. „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu II” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • w celu wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON stanowiących załącznik do ogłoszonego przez PFRON w dniu 12.10.2023 r. konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy Więcej ”;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PSONI Koło w Giżycku (art. 6 ust 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami;
 1. przez PFRON:
 • w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji zadania przez PSONI Koło w Giżycku;
 • do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 2. Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem EGW,
 3. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą:
 5. przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji umowy zawartej z PFRON na realizację zadania pn. „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu II” licząc od początku roku następującego po roku, w którym PSONI Koło w Giżycku realizowało umowę, zgodnie z przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSONI Koło  w Giżycku. 

 1. Posiada Pani/Pan prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.