Obowiązek informacyjny dotyczący działań edukacyjnych realizowanych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest PSONI Koło w Giżycku

1.Na podstawie art.13 i art. 14 Rozporządzenia 2016/2017 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.
aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku zwanym dalej PSONI,
następujących danych osobowych:
a)Pani/Pana jako rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
b)Pani/Pana dziecka – ucznia placówki edukacyjnej prowadzonej przez PSONI Koło w Giżycku,
c)osób wskazanych przez Panią/Pana do zapewnienia opieki swojemu dziecku.
2.Administratorem wymienionych w pkt. 1 danych osobowych jest PSONI Koło w Giżycku, ul.
Dąbrowskiego 15, tel. 87 7341326, e-mail zk.gizycko@psouu.org.pl.
3.PSONI wyznaczyło inspektora ochrony danych – Annę Czapską, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: kontakt@anrodo.pl oraz pocztą; IOD PSONI Koło w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15,
11-500 Giżycko, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania wskazanych danych osobowych.
4.Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w zakresie, w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej zgody przez
Panią/Pana oraz dla celów wypełniania obowiązków edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych
na podstawie następujących ustaw: ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty, ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe,
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PSONI polegającego na ewentualnym ustaleniu
lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
c) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.
5.Powyższe dane osobowe będą przekazywane odpowiednio :
a) do systemu informacji oświatowej,
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa,
e) służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia.
6.Dane osobowe wymienione w pkt. 1 będą przetwarzane przez czas trwania nauki/zajęć, a w
przypadku danych fakultatywnych – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez PSONI. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w
zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu
do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9.Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
10.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją celów
edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako
fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych
wymaganych przez PSONI jest brak możliwości realizacji zadań edukacyjnych.
11.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
Dla celów dowodowych, PSONI prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną na
dane kontaktowe podane w punkcie 3.
*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Obowiązek informacyjny dotyczący działań edukacyjnych realizowanych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest PSONI Koło w Giżycku – wersja w pliku pdf. do pobrania/druku.