Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

kontakt do Specjalisty ds nadzoru pedagogicznego – Iwona Wróblewska tel. 662 009 306

I i II etap edukacyjny

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  • Przyjmowane są dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami: niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, niedowidzące z niepełnosprawnością ruchową oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.
  • Klasy liczą od 2 – 6 uczniów.
  • Podczas zajęć w każdej klasie jest nauczyciel oraz nauczyciel wspomagający (oligofrenopedagog lub logopeda lub fizjoterapeuta).
  • Realizowane jest także nauczanie indywidualne lub ze względu na funkcjonowanie dziecka w domu ucznia.

Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

  • Przyjmowane są dzieci z upośledzeniem umysłowym  w stopniu głębokim.
  • Zespoły liczą od 2 – 4 uczniów.
  • Podczas zajęć w każdej klasie jest nauczyciel oraz nauczyciel wspomagający (oligofrenopedagog lub logopeda lub fizjoterapeuta), lub opiekun
  • Realizowane są zajęcia  indywidualne  w szkole lub ze względu na funkcjonowanie dziecka w domu ucznia.

Oddziały przedszkolne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

<https://psonigizycko.org.pl/?page_id=1527″>

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dziecka od chwili rozpoznania niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia szkoły.

czytaj więcej >>