Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – WSPARCIE JUŻ NA STARCIE J

CZYM JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU?

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dziecka od chwili  rozpoznania niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia szkoły. Dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych – zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny.

JAKIEGO RODZAJU SĄ TO ZAJĘCIA ?

Zajęcia terapeutyczne prowadzi zespół specjalistów posiadający doświadczenie w pracy z małym dzieckiem (także z noworodkiem). Skład zespołu to: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, fizjoterapeuta, dogoterapeuta, muzykoterapeuta, socjoterapeuta oraz, w razie potrzeby,
psychoterapeuta. Realizowane są terapie psychologiczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna ukierunkowana na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, terapia logopedyczna, neurologopedyczna, muzykoterapia z wykorzystaniem instrumentarium Orrfa i mis tybetańskich, terapia integracji sensorycznej, hydroterapia, rehabilitacja ruchowa, terapie ze zwierzętami psami, kotem i świnkami morskimi.

Dzieciom, które wymagają szczególnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych, oferujemy zajęcia w niewielkich grupach, prowadzonych przez psychologa, socjoterapeutę lub pedagoga.

Ponadto, rodzicom i opiekunom oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze instruktażowym, poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego oraz innego rodzaju pomocy terapeutycznych, indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.

KTÓRE DZIECI MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH?

Do korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uprawnione są wszystkie dzieci niepełnosprawne od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

JAKIE WARUNKI FORMALNE NALEŻY SPEŁNIĆ?

Aby zapisać dziecko  na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, należy dostarczyć aktualną opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania
.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydawane są przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub przez zespoły opiniujące, działające
w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Aby otrzymać opinię, należy złożyć w poradni wniosek, poparty odpowiednią dokumentacją. Na dokumentację tę powinna składać się przede wszystkim diagnoza lekarska   (zaświadczenie wydane przez lekarza), inne diagnozy specjalistyczne (opinie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i in.), także  opinia wychowawców dziecka z placówki, do której ono uczęszcza.

CO WYRÓŻNIA NASZ Ą PRACĘ TERAPEUTYCZNĄ?

 • W Stowarzyszeniu wczesne wspomaganie rozwoju realizuje zespół z doświadczeniem w pracy z małym dzieckiem. Osoby pracujące w zespole zdobyły swoje doświadczenie w placówkach medycznych realizujących wczesną interwencję. Stowarzyszenie  prowadzi wczesną interwencję w Giżycku od 1995 roku, zatrudnia lekarzy
  i specjalistów posiadających międzynarodowe certyfikaty uprawniające do pracy
  z noworodkiem i z małym dzieckiem.
 • Potrzeby każdego dziecka traktowane są ze szczególną uwagą. Osoby, które współpracują z nami od lat, podkreślają, że w naszej placówce szczególnie cenią sobie kameralną, ciepłą atmosferę oraz fachowość kadry.
 • Na każdym etapie planowania i realizacji wsparcia dla dziecka, rodzice/opiekunowie zapraszani są do czynnego uczestnictwa w naszych działaniach. Rodzice/opiekunowie mogą brać udział w zajęciach dziecka (o ile wskazują na to jego potrzeby rozwojowe) po to, by uczyć się nowych sposobów zabawy z dzieckiem w domu, by nieustannie wspierać jego rozwój. Dodatkowo, rodzice/opiekunowie mogą na własny wniosek korzystać u nas z oferty zajęć wspomagających, skierowanych bezpośrednio do nich (poradnictwo, zajęcia instruktażowe, indywidualne wsparcie psychologiczne, terapia rodzin).
 • Oferujemy godziny spotkań dostosowane do potrzeb rodziców.
 • Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji medycznych w poradniach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 • Oferujemy szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych dzieciom, prowadzonych przez psycholożki, pedagożki (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog), muzykoterapeutkę, socjoterapeutkę, terapeutkę pedagogiczną, logopedki (w tym – neurologopedkę), fizjoterapeutów,  terapeutów integracji sensorycznej (SI) oraz dogoterapeutkę.
 • Rozpoczynając pracę z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania, zaczynamy od wielospecjalistycznej diagnozy, w oparciu o którą planujemy terapię
  i opracowujemy program terapeutyczny indywidualny dla każdego dziecka . Program jest systematycznie ewaluowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb dziecka
  i jego rodziny.
 • Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem niezbędnym do realizacji bardzo zróżnicowanego zakresu celów terapeutycznych. Nasze zaplecze sprzętowe systematycznie się powiększa.

JAKIE DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE  OFERUJA SPECJALIŚCI ?

– zabawy  dostosowane są do możliwości dziecka, ponieważ ćwiczenia zbyt łatwe lub trudne nie mają wartości terapeutycznej,

– w czasie zajęć  dziecko kształtuje i rozwija swoje umiejętności poprzez działanie, a nie jedynie bierne przyswajanie,

– stymulacja funkcji poznawczych,

–  wspieranie  sprawności motorycznej i manualnej, terapia ręki,

– stymulacja rozwoju ruchowego, metody neurorozwojowe – NDT Bobath-Baby, PNF Baby,

– terapie wspomagające integrację zmysłów,  metoda integracji sensorycznej SI,

– terapia neurosensomotorycznej integracji odruchów dr.S.Masgutowej,

– ćwiczenia sprawności spostrzegania wzrokowego i słuchowego,

– terapia mowy,

– rozwijanie sposobów komunikacji, metody alternatywne i wspomagające komunikację AAC
i elementy Metody Krakowskiej,

– kinesiotaping w logopedii,

– wspieranie rozwoju umiejętności  zabawy,

–  rozwijanie i budowanie kontaktów społecznych,

–  niwelowanie zachowań trudnych i niepożądanych

–  wspieranie  formowania się dominacji stronnej,

–  stymulacja  funkcjonowania pamięci,

– ćwiczenie  umiejętności czytania.

 

KONTAKT:

rejestracja: 87 4292909 wew. 27  lub  87 4282473.

Osoba do kontaktu: Aneta Żabińska