Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

kontakt do Specjalisty ds nadzoru pedagogicznego – Iwona Wróblewska tel. 662 009 306

  • Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

  • Uczniowie są absolwentami Gimnazjum. Klasy liczą od 2 – 6 uczniów. Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez uczniów jak największej samodzielności i zaradności życiowej, włączanie w życie grup rówieśniczych, przygotowanie do wykonywania pracy, funkcjonowania w środowisku.

  • Podczas zajęć w każdej klasie jest nauczyciel oraz osoba wspomagająca.