Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

kontakt do Specjalisty ds nadzoru pedagogicznego – Iwona Wróblewska tel. 662 009 306

    • Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
    • Uczniami   Szkoły może być młodzież  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym  lub umiarkowanym lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym  lub znacznym.
    • KLASY liczą od 2 do 6 uczniów.
    • Podczas zajęć w każdej klasie jest nauczyciel – oligofrenopedagog oraz osoba wspomagająca.