Projekty UE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Realizacja projektu „Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” w ramach Osi Priorytetowej 9 – ”Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działania 9.2 – „Infrastruktura socjalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EFRR

Całkowita wartość projektu:   891 479,49 zł

Dofinansowanie z UE:   705 261,57 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych. Rozbudowa budynku PSONI Koło w Giżycku umożliwi zwiększenie powierzchni i ilości pomieszczeń w budynku, w których realizowane będą zajęcia indywidualne i grupowe (warsztaty) mające na celu aktywizację społeczną oraz zwiększenie zaradności życiowej osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu poprawi warunki placówki i przyczyni się do podniesienia jakości i skuteczności oferowanych usług socjalnych. Aktywizacja społeczna będzie mogła być prowadzona w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach, co niewątpliwie będzie miało wpływ na efektywność wszelkich prowadzonych działań.

Realizowane w rozbudowanym obiekcie zajęcia, warsztaty przyczynią się do nabycia i/lub rozwoju przez dzieci i młodzież niepełnosprawną kompetencji społecznych i interpersonalnych oraz umiejętności samoobsługi i adaptacji, które umożliwią im stanie się w przyszłości niezależnymi,  samodzielnymi ludźmi biorącymi aktywny udział w życiu społecznym.

W przypadku osób, u których niepełnosprawność jest nieodwracalna, zapewnienie wysokiej jakości zajęć umożliwi skoncentrowanie się na takim wzmocnieniu nienaruszonych funkcji organizmu, aby osoby te mogły w przyszłości stać się jak najbardziej samodzielne, przy posiadanych dysfunkcjach rozwojowych. Podniesienie jakości i skuteczności usług PSONI Koło w Giżycku, w wyniku realizacji niniejszego projektu przyczyni się zatem do zmniejszenia w środowisku liczby osób niepełnosprawnych niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu stworzy zatem osobom niepełnosprawnym realne szanse na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, a w późniejszym czasie nawet na podjęcie zatrudnienia i samodzielne zamieszkanie.

W dobudowanej części budynku znajdą się:

Na parterze:

  • rejestracja (powiększenie) i stworzenie wygodnej poczekalni z miejscem na wózki; stworzenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom komfortowych warunków w oczekiwaniu na zajęcia/warsztaty; stworzenie osobom na wózkach możliwości swobodnego poruszania się,
  • pomieszczenia sanitarne – łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, natrysk, pomieszczenie z kozetką;

Na I piętrze:

  • sala do zajęć grupowych (powiększenie) – po przebudowie sala będzie miała 46m2co umożliwi stworzenie większych grup warsztatowych mogących w swobodny sposób pracować podczas zajęć;
  • pokój „wyciszeń” z łazienką – w związku z tym, iż w zajęciach uczestniczą osoby niepełnosprawne, posiadające bardzo często różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, epilepsję pojawiła się ogromna potrzeba wygospodarowania pokoju, w którym to, mogłyby one odpocząć, wyciszyć się, nabrać sił. Pokój ten umożliwi także osobom z autyzmem na chwilowe wyłączenie z zajęć grupowych, u których zbyt duża liczba bodźców może wywołać tzw. trudne zachowania;
  • aneks kuchenny pozwoli na ćwiczenie z osobami niepełnosprawnymi samodzielności
    i samoobsługi podczas wykonywania czynności dnia codziennego, w tym np. przygotowywanie prostych posiłków, zmywanie naczyń.

Planowane:

  • rozpoczęcie rzeczowe projektu tj. prac budowlanych: kwiecień 2018r.
  • zakończenie projektu: II kwartał 2019r.

Przebudowa siedziby PSONI w Giżycku galeria: