Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

ul. DĄBROWSKIEGO 15
11 – 500 GIŻYCKO
email: zk.gizycko@psouu.org.pl   
tel. (87) 734 13 26

DYREKTOR – MARITA PRZEDPEŁSKA-WINIARCZYK

kontakt do Specjalisty ds nadzoru pedagogicznego – Iwona Wróblewska tel. 662 009 306

Status prawny

Osobą prowadzącą placówki jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku z siedzibą ul. Dąbrowskiego 15
11 – 500 Giżycko
NIP:8451707131, REGON 511472404
 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
Organizację szkoły określa statut szkoły.

 

1.Punkt Przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

2. . Liczba dzieci w oddziale wynosi od 2 do 6.

3.Placówka jest bezpłatna.

 

 

 

Zasady przyjmowania dzieci do Punktu Przedszkolnego

1. Kwalifikacja odbywa się przez cały rok.
2. Niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć:
1) Karta zgłoszenia dziecka do Punktu,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno –
pedagogiczną.
3. W przypadku dzieci w wieku powyżej 7 roku życia, przyjęcie do Punktu Przedszkolnego jest możliwe na podstawie opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego.
4. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz dzieci powracające z zagranicy przyjmowane są na warunkach i w trybie postępowania dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.