Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

ul. DĄBROWSKIEGO 15
11 – 500 GIŻYCKO
email: zk.gizycko@psouu.org.pl   
tel. (87) 734 13 26

DYREKTOR – MARITA PRZEDPEŁSKA-WINIARCZYK

kontakt do Specjalisty ds nadzoru pedagogicznego – Iwona Wróblewska tel. 662 009 306

Status prawny

Osobą prowadzącą placówki jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku z siedzibą ul. Dąbrowskiego 15
11 – 500 Giżycko
NIP:8451707131, REGON 511472404, wpisana do Rejestru …………………pod numerem
……………………………
 Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w
Olsztynie.
Organizację szkoły określa statut szkoły: aktywny link

Przedmiot działalności i kompetencje

Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły: aktywny lINK

CELE I ZADANIA NIEPUBLICZNEGO TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

1. Celem działalności Punktu jest w szczególności:
1) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem
i możliwościami rozwojowymi,
2) udzielanie pomocy specjalistycznej: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej,
fizjoterapeutycznej – w zależności od potrzeb dziecka,
3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów,
4) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dziecka, poszerzanie jego wiedzy
o najbliższym otoczeniu,
5) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych
i wychowawczych,
6) wspomaganie dziecka w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, niezbędnych
do podjęcia nauki w szkole,
7) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie
i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
8) rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.
2. Wynikające z celów zadania, Punkt Przedszkolny realizuje w ramach następujących
obszarów edukacyjnych:
1) kształtowanie umiejętności społecznych,
2) kształtowanie czynności samoobsługowych,
3) wspomaganie rozwoju mowy,
4) wspieraniu dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i otoczenia,
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej,
6) wdrażanie dzieci do dbałości do o bezpieczeństwo swoje i innych,
7) wychowanie przez sztukę – teatr, muzyka, plastyka, taniec,
8) wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawy konstrukcyjne,

9) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
12) wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne,
13) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

ORGANIZACJA

1. Liczba miejsc organizacyjnych w Punkcie Przedszkolnym wynosi maksymalnie 25.
2. Podstawową jednostką organizacyjną punktu przedszkolnego jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, o podobnym poziomie funkcjonowania z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
3. Dyrektor placówki powierza każdy oddział opiece dydaktyczno – wychowawczej nauczycielowi- wychowawcy i nauczycielowi wspomagającemu lub opiekunowi.
4. Liczba dzieci w oddziale wynosi od 2 do 6.
5. Dziecko w Punkcie Przedszkolnym może przebywać 5 godzin dziennie
6. W Punkcie mogą być tworzone oddziały realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Zasady przyjmowania dzieci do Punktu Przedszkolnego

1. Kwalifikacja odbywa się przez cały rok.
2. Niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć:
1) Karta zgłoszenia dziecka do Punktu,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno –
pedagogiczną.
3. W przypadku dzieci w wieku powyżej 7 roku życia, przyjęcie do Punktu Przedszkolnego
jest możliwe na podstawie opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego.
4. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz dzieci powracające z zagranicy
przyjmowane są na warunkach i w trybie postępowania dotyczącego obywateli polskich,
zgodnie z obowiązującymi przepisami

REGULAMINY – załączniki
1. Zasady rekrutacji
2. Zestaw programów nauczania
3. PROJEKT EDUKACJI ZDROWOTNEJ "NA ZDROWIE"
4.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Załącznik – Obowiązek informacyjny