Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży niepotrzebne jest skierowanie.

Zatrudniony jest wielospecjalistyczny zespół w składzie:

Każde dziecko objęte opieką ma przeprowadzoną kompleksową diagnozę, zostaje opracowany dla niego indywidualny program terapii ( IPT), objęte jest terapią indywidualną lub w małych grupach. Dziecko lub rodzina może być objęta wsparciem i opieką psychoterapeuty.

Stosowane metody:

  • psychoedukacja
  • terapia niedyrektywna (terapia zabawą, zabawy fundamentalne)
  • usprawnianie sensoryczne (SI, Delacato)
  • elementy terapii behawioralnej
  • stymulacja polisensoryczna (Snoezelen)
  • metoda F.Affolter (usprawnianie ogólnorozwojowe)
  • treningi koncentracji uwagi (EEG – Biofeedback)
  • alternatywne i wspomagające metody komunikacji