Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży ( diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

Do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży niepotrzebne jest skierowanie.

W ramach poradni prowadzona jest  diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu.

Zatrudniony jest wielospecjalistyczny zespół w składzie:

– lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra,
– psycholodzy (z doświadczeniem w pracy klinicznej),
– pedagodzy specjalni,
– logopedzi,
– fizjoterapeuci (terapeuta SI)
– psychoterapeuci

Każde dziecko objęte opieką ma przeprowadzoną kompleksową diagnozę, zostaje opracowany dla niego indywidualny program terapii ( IPT), objęte jest terapią indywidualną lub w małych grupach. Dziecko lub rodzina może być objęta wsparciem i opieką psychoterapeuty.

Stosowane metody:

• psychoedukacja
• terapia niedyrektywna (terapia zabawą, zabawy fundamentalne)
• usprawnianie sensoryczne (SI, Delacato)
• elementy terapii behawioralnej
• stymulacja polisensoryczna (Snoezelen)
• metoda F.Affolter (usprawnianie ogólnorozwojowe)
• treningi koncentracji uwagi (EEG – Biofeedback)
• alternatywne i wspomagające metody komunikacji