Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest ogólnopolską organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego.

Działalność PSOUU jest kontynuacją działań rodziców osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, którzy nie mogąc się pogodzić, że ich dzieci pozbawione są miejsca w społeczeństwie, a tym samym edukacji i wsparcie w funkcjonowaniu, założyli w 1963 roku przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

Rodzice zaczęli reprezentować interesy osób będących pełnoprawnymi obywatelami, którzy nie z własnej winy egzystowali na marginesie życia społecznego. Władze komunistycznej wówczas Polski nie wyrażały zgody na rejestracje samodzielnej organizacji, bo uważały, że posiadanie dziecka upośledzonego umysłowo dotyka tylko rodziny patologicznie i jest problemem wstydliwym dla ustroju.

Dopiero w 1991 roku Komitet i Koła oddzieliły się od TPD rejestrując niezależną organizację POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM.

Misją PSOUU jest

  • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełno-sprawnych intelektualnie.

  • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Celem PSOUU jest

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)

Członkami PSOUU są:

  • rodzice i opiekunowie prawni osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną
  • inni członkowie ich rodzin
  • przyjaciele
  • profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra