Przeciw społecznemu wykluczeniu – zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i doradztwa społeczno–zawodowego

Nazwa zadania:

„Przeciw społecznemu wykluczeniu – zwiększenie aktywności społecznej

i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i doradztwa społeczno – zawodowego”.

 

Główny cel zadania:

Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań indywidualnych i grupowych mających na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie im specjalistycznego doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

Czas realizacji zadania:

1 stycznia 2010 r. – 31.12.2010 r.

Beneficjenci zadania:

W realizacji zadania bierze udział grupa 80 osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne biorące udział w zadaniu na co dzień:

– uczęszczają do Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku,

– uczęszczają do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedliskach,

– są uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Giżycku,

– pracują,

– nie pracują

Opis zadania:

Realizacja zadania zakłada przeprowadzenie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych warsztatów z zakresu nabywania i rozwijania kompetencji społecznych niezbędnych podczas nawiązywania kontaktów interpersonalnych, rozmów kwalifikacyjnych i poszukiwania zatrudnienia. Prowadzone warsztaty mają również na celu zmotywowanie tych osób do zmiany swojej sytuacji życiowej, podjęcie aktywności społecznej i zawodowej. Praca nad sobą, nad poczuciem własnej wartości i samooceną pozwoli osobom tym na włączenie się w życie społeczne. Wyzwoli w nich chęć bycia jego integralną częścią.

Realizacja zadania zakłada również przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego umożliwiającego określenie predyspozycji i preferencji zawodowych każdego z uczestników. Zajęcia te dostarczają także informacji na temat aktywnych sposobów poszukiwania pracy. Prowadzone warsztaty umożliwiają osobom niepełnosprawnym zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi, pozwalają na przećwiczenie i omówienie zasad obowiązujących podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadzone poradnictwo ma również na celu nieustanne motywowanie uczestników do pracy nad sobą, do zdobywania nowych umiejętności.

Uczestnicy warsztatów mają również możliwość uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach z zakresu poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego.

Praca z jedną osobą umożliwia doradcy zawodowemu dokładne poznanie predyspozycji zawodowych każdej z osób. Pozwala na poznanie jej zainteresowań, możliwości, ale również i ograniczeń zdrowotnych.

Prowadzone indywidualne konsultacje z psychologiem umożliwiają uczestnikom podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w życiu społecznym. Spotkania te mają także na celu doskonalenie kompetencji społecznych oraz nieustanne motywowanie uczestników do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej. Podczas indywidualnych spotkań psycholog ocenia poziom motywacji każdej z osób do pojęcia zatrudnienia. Pracuje także nad wzmocnieniem poczucia jej wartości i obiektywną oceną własnych możliwości.

Zadanie pt. „Przeciw społecznemu wykluczeniu – zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i doradztwa społeczno – zawodowego” współfinansowane jest ze środków Urzędu Miejskiego w Giżycku; umowa nr 5/I/2010 z dnia 19 lutego 2010 r.