Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych II – 01.04.2017 – 31.03.2019

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


„ Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych II”

pfron

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2017 r. –  31 marca 2019 r.:

 • I okres finansowania – 01 kwietnia 2017 r. – 31 marca 2018 r.
 • II okres finansowania – 01 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2019 r.

 

Miejsce realizacji projektu:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

11 – 500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 15

 

Harmonogram realizacji projektu:

Tabela PFRON

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez cały okres realizacji projektu.
 2. W projekcie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby niepełnosprawne (ukończony 18 r.ż.) w wieku od 0 do 25 lat.
 3. Uczestnik projektu musi:
 1. posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe/wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności lub też aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
 2. mieszkać na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
 3. korzystać z usług świadczonych w placówkach PSONI Koło w Giżycku.

 

Rekrutacja polega na:

 1. sporządzeniu kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności,
 2. podpisaniu przez uczestnika zadania, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodziców, zgody na przetwarzanie i udostępnianie PFRON danych osobowych,
 3. podpisaniu przez uczestnika projektu, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodziców, oświadczenia o udziale w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON.

 

Specjaliści przeprowadzają diagnozę każdego uczestnika projektu w celu określenia deficytów/braków w posiadanych kompetencjach społecznych i interpersonalnych oraz umiejętnościach samoobsługi i adaptacji.

 

Po zakończeniu procesu diagnostycznego, na podstawie celów szczegółowych wyznaczonych przez specjalistów prowadzących określone formy wsparcia, każdemu uczestnikowi projektu zostaje wyznaczony cel główny jego procesu rehabilitacji.

 

Osoby, u których podczas prowadzonego procesu diagnostycznego stwierdzono braki lub deficyty niezwiązane z realizowanym projektem (formy wsparcia zaplanowane w projekcie nie przyczynią się do ich usunięcia, lub też uzyskanie poprawy w funkcjonowaniu tych osób nie przyczyni się do osiągnięcia celu projektu) zostają pozbawione możliwości wzięcia udziału w projekcie.

 

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

Osoby niepełnosprawne biorące udział w zadaniu mają możliwość uczestniczenia w indywidualnych i grupowych formach wsparcia.

W ramach indywidualnych form wsparcia prowadzone są:

 • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie pedagogiczne,
 • trening funkcjonalny,
 • socjoterapia.

W ramach grupowych form wsparcia prowadzone są:

 • warsztaty stymulujące rozwój psychopoznawczy,
 • warsztaty percepcyjno – motoryczne,
 • trening czynności życia codziennego (praca metodą M. Montessori)

Realizowane formy wsparcia umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego, jakim dysponują uczestnicy projektu. W znaczący sposób zapobiegają narastaniu i utrwalaniu się deficytów rozwojowych oraz pojawianiu się zaburzeń wtórnych.

Serdecznie zapraszamy !!

 Liczba miejsc ograniczona

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Marcisz, tel. 87/429 29 09 wew. 21

 

 

 

 

 

 

Aktualności:

31 marca 2019 roku zakończyliśmy II i ostatni okres realizacji projektu.

W II okresie z zaproponowanego w projekcie wsparcia skorzystało 245 osób niepełnosprawnych (75K i 167M).

Przez cały okres realizacji projektu (01.04.2017 r.-31.03.2019r.) w projekcie uczestniczyło 338 osób, tj. o 18 osób więcej niż zaplanowano we wniosku.

Realizowane formy wsparcia:

 • socjoterapia – objęto wsparciem 62 osoby, udzielono 1117h wsparcia,
 • trening funkcjonalny – objęto wsparciem 158 osób, udzielono 4971h wsparcia,
 • trening komunikacji i aparatu orofacjalnego – objęto wsparciem 106 osób, udzielono 2928h wsparcia
 • wsparcie psychologiczne – objęto wsparciem 88 osób, udzielono 2121h wsparcia,
 • wsparcie pedagogiczne – objęto wsparciem 59 osób, udzielono 1260h wsparcia,
 • trening czynności życia codziennego – objęto wsparciem 18 osób, udzielono 480h wsparcia,
 • warsztaty stymulujące rozwój psychopoznawczy – objęto wsparciem 14 osób, udzielono 480h wsparcia,
 • warsztaty percepcyjno – motoryczne – objęto wsparciem 15 osób, udzielono 480h wsparcia

 

01 kwietnia 2018 roku rozpoczęliśmy II okres realizacji projektu, który potrwa do 31 marca 2019 roku.

W projekcie realizowane są następujące indywidualne formy wsparcia:

– trening  funkcjonalny,

– trening komunikacji i aparatu orofacjalnego,

– wsparcie pedagogiczne,

– wsparcie psychologiczne,

– socjoterapia

oraz grupowe:

– trening czynności życia codziennego realizowany metodą M. Montessori,

– warsztaty stymulujące rozwój psychopoznawczy,

– warsztaty percepcyjno – motoryczne.

Serdecznie zapraszamy !!!

Liczba miejsc ograniczona


31 marca 2018 r. zakończyliśmy I okres realizacji projektu. W projekcie udział wzięło 245 osób – dzieci i młodzież, zamieszkujących teren województwa warmińsko – mazurskiego.

Udział w projekcie zakończyły 93 osoby.


W I okresie sprawozdawczym, obejmującym okres od 01 kwietnia do 31 sierpnia 2017 roku, ze wsparcia w projekcie skorzystało 229 osób niepełnosprawnych zamieszkałych w województwie warmińsko – mazurskim. W zdecydowanej większości byli to chłopcy – 157 osób.

Uczestnicy projektu przyjeżdżają na zajęcia z powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, piskiego, mrągowskiego, ełckiego, gołdapskiego, bartoszyckiego.

W projekcie uczestniczy 5 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

W okresie rozliczeniowym prowadzone były wszystkie zaplanowane w projekcie formy wsparcia:

– socjoterapia – objęto wsparciem 32 osoby,

– trening funkcjonalny – objęto wsparciem138 osób,

– trening komunikacji i aparatu orofacjalnego – objęto wsparciem 98 osób,

– wsparcie psychologiczne – objęto wsparciem 80 osób,

– wsparcie pedagogiczne – objęto wsparciem 36 osób,

– trening czynności życia codziennego – objęto wsparciem 14 osób,

– warsztaty stymulujące rozwój psychopoznawczy – objęto wsparciem 9 osób,

– warsztaty percepcyjno – motoryczne – objęto wsparciem 14 osób.

 


 

We wniosku o dofinansowanie realizacji zadania zaplanowano, iż w I okresie finansowania projektu, tj. od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. specjalistycznym wsparciem objętych zostanie 245 osób niepełnosprawnych korzystających z usług placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Giżycku.

Do dnia 13 października z form wsparcia realizowanych w projekcie skorzystały już 242 osoby.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie i przypominamy, iż liczba miejsc jest ograniczona !!!