Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu

Okres realizacji projektu:

 • Od 01 kwietnia 2023 do 31 marca 2024

 Miejsce realizacji projektu:

     Mieszkanie Wspomagane w Giżycku 11- 500 Giżycko, Sikorskiego 18/13

 

Harmonogram realizacji projektu:

 

 

Rok

2023

2024

 

Miesiąc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

 

Czas trwania całego projektu

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Podzadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Diagnoza funkcjonalna -samodzielność i funkcjonowanie psychospołeczne: dokumentacja rekrutacyjna beneficjentek

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Trening samodzielności i zaradności życiowej

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3

Trening organizowania czasu wolnego

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.4

Trening wspierający rozwój osobisty i porozumiewanie

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.5

Zarzadzanie, monitoring, sprawozdawczość z realizacji projektu

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Warunki rekrutacji do projektu:

W projekcie weźmie udział 5 kobiet z  niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestnicy projektu :

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe/wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności lub też aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
 • mieszkają  na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
 • korzystają z usług świadczonych w placówkach PSONI Koło w Giżycku.

Rekrutacja polega na:

 • sporządzeniu kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności,
 • podpisaniu przez uczestnika zadania, zgody na przetwarzanie i udostępnianie PFRON danych osobowych,
 • podpisaniu przez uczestnika projektu oświadczenia o udziale w innych projektach współfinansowanych ze środków PFRON

 

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

Osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie  mają możliwość uczestniczenia wyłącznie w grupowych formach wsparcia.

W ramach grupowych form wsparcia prowadzone są:

 • trening samodzielności i zaradności życiowej, w tym trening czystości i higieny
 • trening organizowania czasu wolnego
 • trening wspierający rozwój osobisty i porozumiewanie

 

                          KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku (PSONI Koło w Giżycku) z siedzibą w:                11 – 500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 15, tel. 87/734-13-26; e-mail: gizycko@psouu.org.pl ;
 2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z  siedzibą w: 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13;
 3. Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku jest Pani Anna Czapska, e-mail: kontakt@anrodo.pl ;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 5. przez PSONI Koło w Giżycku:
 • w celu realizacji umowy zawartej z PFRON na realizację zadania pn. „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • w celu wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON stanowiących załącznik do ogłoszonego przez PFRON w dniu 31.10.2022 r. konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem ”;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PSONI Koło w Giżycku (art. 6 ust 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami;
 1. przez PFRON:
 • w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji zadania przez PSONI Koło w Giżycku;
 • do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 2. Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem EGW,
 3. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą:
 5. przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji umowy zawartej z PFRON na realizację zadania pn. „Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu” licząc od początku roku następującego po roku, w którym PSONI Koło w Giżycku realizowało umowę, zgodnie z przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSONI Koło                 w Giżycku. 

 1. Posiada Pani/Pan prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych