Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Giżycku

1 stycznia 2015r. rozpoczął działalność Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15.
Podstawą zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest dostarczenie „Karty zgłoszenia dziecka” oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
Punkt Przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3 roku życia do podjęcia nauki w szkole.