VIII GIŻYCKI INDYWIDUALNO – DRUŻYNOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POŁĄCZONY Z ŻEGLOWANIEM

logo_PFRON_2011_rW Turnieju mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.
Uczestnikami/czkami Turnieju mogą być osoby niepełnosprawne uczęszczające na co dzień do warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez różnego rodzaju instytucje czy organizacje, mieszkańcy domów pomocy społecznej, uczniowie szkół specjalnych, pracownicy spółdzielni socjalnych lub też inne osoby niepełnosprawne niekorzystające z usług ww. placówek.
Udział w Turnieju jest bezpłatny.
Załączniki do pobrania:
Lista startowa zawodnikow
Oświadczenie BO o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie opiekunowie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie wizerunek
Oświadczenie wtz
Regulmin Turnieju 2016
 REGULAMIN
VIII GIŻYCKIEGO INDYWIDUALNO – DRUŻYNOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POŁĄCZONEGO Z ŻEGLOWANIEM
 WAŻNE
 1. O zakwalifikowaniu się do udziału w Turnieju decyduje Organizator.
 2. Pierwszeństwo udziału w Turnieju mają osoby spoza województwa warmińsko – mazurskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału drużyny w Turnieju bez podania przyczyny.
 4. Drużyny o zakwalifikowaniu do Turnieju zostaną poinformowane za pomocą poczty e-mail oraz telefonicznie.
 5. Limit osób niepełnosprawnych mogących brać udział w Turnieju: 78 osób.
 6. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
 Warunki uczestnictwa:
 1. Zgłoszenie (załącznik: Lista startowa zawodników), wg załączonego wzoru, należy przesłać w wersji papierowej do dnia 03 czerwca 2016r. na adres: PSOUU Koło w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko z dopiskiem „TURNIEJ TENISA – Arkadiusz Marcisz”
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 3. xero orzeczeń o niepełnosprawności Zawodników/czek (bez podpisu za zgodność z oryginałem) – oryginalne orzeczenia należy okazać Organizatorowi w pierwszym dniu Turnieju celem potwierdzenia ich zgodności,
 4. oświadczenia Zawodników/czek o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik: Oświadczenie BO o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych),
 5. oświadczenia opiekunów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik: Oświadczenie opiekunowie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych),
 6. oświadczenia Zawodników/czek oraz opiekunów na wykorzystanie wizerunku przez PSOUU Koło w Giżycku (załącznik: Oświadczenie wizerunek),
 7. osoby niepełnosprawne uczęszczające do wtz dołączają dodatkowo załącznik: Oświadczenie wtz.
 8. Listę Uczestników/czek Turnieju wraz z opiekunami i kierowcą przed wysłaniem w wersji papierowej należy zeskanować i przesłać jak najszybciej na adres arekmarcisz@op.pl ( osoba odpowiedzialna za organizację Turnieju).
 9. Xero książeczek lekarskich określających możliwość udziału osób niepełnosprawnych w zawodach sportowych należy również dołączyć do zgłoszenia.
 Cel imprezy:
 1. Upowszechnienie gry w tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych.
 2. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych
 Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Giżycku
Termin i miejsce Turnieju:
 1. Zawody odbędą się w dniach 10 – 12 czerwca 2016 roku w hali sportowej MOSiR w Giżycku.
 2. Przyjazd drużyn w piątek (10 czerwca) w godzinach: 16:00 – 18:00
 Miejsce noclegów oraz zakwaterowania:
Stanica Wodna KIETLICE NAD MAMRAMI
Kietlice, 11-600 Węgorzewo
WAŻNE: Dzień przed przyjazdem proszę o kontakt ze Stanicą celem uzyskania szczegółowych informacji nt. noclegu: tel. 87 427 51 30 lub   601 20 38 12
Uczestnicy/czki Turnieju:
Zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne, które:
 • ukończyły 18 lat,
 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez: Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Komisję lekarską ZUS o niezdolności do pracy lub Obwodową/Wojewódzką Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) – grupa inwalidzka,
 • mieszkają na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, kujawsko – pomorskiego, lubelskiego lub też innego województwa
  w Polsce,
 • posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału
  w organizowanej imprezie sportowej.
W Turnieju mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.
Uczestnikami/czkami Turnieju mogą być osoby niepełnosprawne uczęszczające na co dzień do warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez różnego rodzaju instytucje czy organizacje, mieszkańcy domów pomocy społecznej, uczniowie szkół specjalnych, pracownicy spółdzielni socjalnych lub też inne osoby niepełnosprawne niekorzystające z usług ww. placówek.
W przypadku Uczestników/czek zgłoszonych przez instytucje lub organizacje przyjmuje się, iż 1 opiekun przypada średnio na 5-6 osób niepełnosprawnych.
Przebieg Turnieju:
Pierwszego dnia Turnieju (piątek), w godzinach popołudniowych, Organizator będzie czekał na przyjazd drużyn (odbędzie się formalna rejestracja Zawodników/czek).
W drugim dniu Turnieju odbędą się rozgrywki o wejście najpierw do ćwierćfinałów, a następnie do półfinałów. Drugiego dnia, po odbyciu się wszystkich rozgrywek turniejowych, Uczestnicy/czki będą mieli możliwość żeglowania po mazurskich jeziorach. Wieczorem natomiast zostanie zorganizowane ognisko i zabawa integracyjna.
Rozgrywki finałowe odbędą się trzeciego dnia Turnieju. Po wyłonieniu
i udekorowaniu zwycięzców, wszyscy Uczestnicy/czki udadzą się na obiad, po którym wyjadą do miejsc swojego zamieszkania.
 
Kategorie rozgrywek:
– kobiety
– mężczyźni
– osoby na wózkach inwalidzkich
Sposób przeprowadzenia rozgrywek:
system pucharowy
Nagrody:
– puchary, medale, nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca w kategoriach indywidualnych: mężczyzna, kobieta,
– puchary za I, II, III miejsce w klasyfikacji drużynowej,
– medale pamiątkowe dla wszystkich Uczestników/czek
Postanowienia końcowe:
 1. Drużyny i Uczestnicy/czki indywidualni przyjeżdżają na własny koszt.
 2. Ubezpieczenie Uczestników/czek Turnieju zapewniają macierzyste placówki.
 3. Uczestnik indywidulany obowiązany jest posiadać stosowne ubezpieczenie.
 4. Zawodnicy/czki powinni/e posiadać strój sportowy oraz swoją rakietkę.
 5. Drużyny mogą przywieźć tablice z nazwą swojej Placówki.
 6. Szczegółowych informacji udziela Pan Arkadiusz Marcisz kom 692 915 979.