Projekt Edukacji Zdrowotnej „Na zdrowie”

Projekt Edukacji Zdrowotnej „Na Zdrowie” przeznaczony dla uczniów Niepublicznego Specjalnego Zespołu Placówek Oświatowych w Giżycku w roku szkolnym 2021/2022.

Opracowała: mgr Danuta Jasek.

SPIS TREŚCI:
I. WSTĘP
II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU I JEGO CHARAKTERYSTYKA
III. CELE
IV. METODY I FORMY PRACY
V. NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

I. WSTĘP
Podstawą prawidłowego rozwoju młodego organizmu jest dobry stan zdrowia. Uwarunkowany on jest wieloma czynnikami np. racjonalnym odżywianiem, aktywnością fizyczną i umysłową, higieną osobistą oraz zachowaniem bezpieczeństwa i profilaktyki. Ważnym czynnikiem rozwoju dziecka jest także jego środowisko zarówno rodzinne jak i szkolne. Okres dzieciństwa to moment, w którym młody człowiek jest najbardziej elastyczny i podatny na wpływy wychowawcze. Utrwalone już od najmłodszych lat pewne przyzwyczajenia, nawyki i postawy będą wpływały na późniejszy styl życia.

Szkoła, jako miejsce edukacji powinna kontynuować ten proces wychowawczy. We współczesnym świecie pomimo doskonałych rozwiązań cywilizacyjnych, występuje jednocześnie element zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie szczególnie w najmłodszych klasach nie mają dostatecznej świadomości zagrożenia. Częsta analiza przypadków i wydarzeń dotycząca środowiska dzieci i młodzieży, pozwala na wypracowanie odpowiednich form i metod pracy, aby efektywnie kształtować ich postawy służące zdrowiu i bezpieczeństwu życia.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU I JEGO CHRAKTERYSTYKA
Proponowany przeze mnie projekt edukacji zdrowotnej „Na zdrowie” kieruję do uczniów. Realizowany on będzie w roku szkolnym 2021/2022 raz w miesiącu w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego. Uwzględnia on założenia zawarte w Programie Profilaktyczno-
Wychowawczym Szkoły. Przewidziane treści programowe umożliwią dziecku poszerzenie wiadomości i umiejętności, pobudzą do myślenia i poszukiwania, a przede wszystkim zmotywują do działania. Tematy zajęć ukierunkowane są na kształtowanie właściwej postawy ciała, racjonalne odżywianie, przestrzeganie zasad higieny osobistej, profilaktykę zdrowia, pierwszą pomoc, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi, jak również zapoznanie dzieci z rodzajami uzależnień i konsekwencjami stosowania różnych używek. W realizacji tego programu będą brali udział: pielęgniarka szkolna, fizjoterapeuta, logopeda,
wychowawcy klas oraz nauczycielka w-f.

III. CELE ZAJĘĆ
Celem głównym tego programu jest efektywne kształtowanie zachowań dzieci w zakresie bezpieczeństwa i higieny życia codziennego.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
– wie, jakie korzyści dla zdrowia ma aktywność i sprawność ruchowa,
– zna i przestrzega zasad racjonalnego odżywiania się,
– zna zasady higienicznego postępowania w odniesieniu do własnego ciała,
– wie, jak dbać o swoje zdrowie w okresie jesienno-zimowym,
– zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, gazowych,
– wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc,
– potrafi udzielić pierwszej pomocy oraz wie, kogo należy zawiadomić i jak zareagować w razie
wypadku,
– wie, jak bezpiecznie i mądrze korzystać z Internetu,
– wie, że substancje takie jak gaz, czad, farby, klej, substancje niewiadomego pochodzenia i narkotyki
są niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,
– wie, jak samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w okresie wakacji.

TEMATYKA SZCZEGÓŁOWA SPOSÓB REALIZACJI
„Ruch to zdrowie, niech każdy się dowie.”
Wrzesień
Kształtowanie prawidłowej postawy ciała w czasie zajęć ruchowych i czynnościowych całego dnia.
Wykorzystanie różnych form aktywności ruchowej w celu rozładowania stresu i napięć nerwowych.
– konstruowanie rozkładów dnia,
– ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała,
– różnorodne gry i zabawy ruchowe, jako forma spędzania wolnego czasu,

„Wiem, co jem!”
Październik
-Zasady zdrowego żywienia. Pokarmy korzystne dla zdrowia i szkodzące mu.
– pogadanka na temat zdrowego żywienia,
– piramida żywieniowa,
– przygotowanie kanapek,

„Higiena to podstawa.”
Listopad
Higiena osobista. Tworzenie otoczenia sprzyjającego zdrowiu
– czystość w otoczeniu,
– rozmowa z pielęgniarką szkolną,
– wykonanie plakatów promujących zdrowie,

„Jak unikać chorób jesienią i zimą?”
Grudzień
Przyczyny częstych infekcji, wirusy i bakterie
– profilaktyka,
-rozmowy na temat ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych,
-rozmowa na temat ochrony zdrowia,

„Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych?”
Styczeń
– Zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego posługiwania się urządzeniami
elektrycznymi i gazowymi.
– spotkanie ze strażakiem, prezentacja różnych sytuacji stanowiących zagrożenie
– sposób właściwej reakcji,

„Nie ufaj obcym!”
Luty
– Nabywanie przez dzieci umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach mogących stanowić dla nich
zagrożenie,
– spotkanie z policjantem,
– krótka prelekcja, prezentacja zachowań obronnych, odgrywanie różnych ról społecznych,

„Bezpieczny w sieci.”

Marzec
– Pogadanka na temat jak mądrze i bezpiecznie korzystać z Internetu,
– prezentacja multimedialna,

„Używkom STOP! „
Kwiecień
– Zapoznanie uczniów z sytuacjami bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, wynikającego ze
stosowania substancji niewiadomego pochodzenia, leków bądź narkotyków,
– spotkanie z psychologiem szkolnym,
– prelekcja na temat dopalaczy i innych używek,

„Pierwsza pomoc.„
Maj
– Nabywanie przez dzieci podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
– scenki sytuacyjne, prezentacja multimedialna,
– ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy,

„Spokojne wakacje.”
Czerwiec
– Zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji,
– prezentacja filmowa,
– rozmowy w kręgu,

IV. METODY I FORMY PRACY
W edukacji najlepiej sprawdzają się takie metody i formy pracy, które w sposób ciekawy i przyjemny przekazują pewne wiadomości i umiejętności pobudzając jednocześnie wszystkie sfery intelektualne ucznia. Celowe, więc tu będzie stosowanie zróżnicowanych metod pracy, które pozwolą ukształtować u dziecka odpowiednie nawyki, postawy i umiejętności niezbędne w życiu człowieka dorosłego.

W celu realizacji powyższego programu stosowane będą następujące metody:
Słowne: wypowiedzi, praca z tekstem, czytanie, opowiadanie, uzupełnianie tekstu z lukami,
redagowanie swobodnych tekstów.

Czynne: rysowanie, gry i zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe, udział w konkursach.
Oglądowe: pokazy multimedialne, spotkania i pogadanki z ludźmi reprezentującymi różne dziedziny
życia.

Formy realizacji:
Zbiorowa, podczas wprowadzania zagadnień i zajęć edukacyjnych,
Indywidualna, przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych, podczas konkursów,
Grupowa, gier i zabaw.