OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku: Rozbudowa siedziby PSONI KOŁO w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowanie ze środków UE w ramach osi priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” w ramach działania 9.2 „Infrastruktura socjalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 21.02.2018

Załącznik A formularz oferty

Załącznik B wzory oświadczeń

Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik D wzór umowy

Załącznik nr 1 do Załącznika D – opis przedmiotu zamówienia

Pozwolenie na budowe